Posts

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en ny, grønn plattform.

Grønn plattform ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020. I forbindelse med lanseringen bevilget regjeringen en milliard kroner fordelt over tre år til grønn omstilling i næringslivet. Dette er en helt ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.

Grønn plattform er en langsiktig satsing som gir næringsliv og forskningsinstitutter et insentiv til å satse på teknologien og løsningene som vil gi lavere utslipp og grønn vekst. Dette er et viktig tiltak som skal bidra til å skape de nye grønne arbeidsplassene som skal hjelpe Norge ut av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Alle bærekraftige bransjer, teknologier og næringer kan søke støtte til sine prosjekter. Aktuelle satsingsområder kan være sirkulær økonomi, hydrogen, batteriteknologi, havvind, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustri, marin sektor, fôr og nye arter for å nevne noen.

Målet med utlysningen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, og samtidig sikre et mer bærekraftig samfunn og næringsliv.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og Siva skal i samarbeid velge ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene.

Hvem kan søke støtte?

Alle bedrifter eller institutter som står i spissen for konsortier som sammen driver frem forskning og utvikler løsninger for grønn verdiskaping.

Når kan du søke støtte?

Du kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6. januar 2021. Hovedprosjektet lyses ut våren 2021

Opprett søknad her!

Link til Innovasjon Norge:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/etablerer-gronn-plattform-med-1-milliard-kroner-i-potten/

Link til Forskningsrådet:
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/

Link til saken Regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-milliard-kroner-til-gronn-omstilling-i-naringslivet/id2704498/

Events

Ummmm!

Utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter

 

I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som fantes av metode for vurdering av bærekraft på tvers av sosiale, økonomiske og økologiske forhold når det kom til mindre mobilitetsprosjekter. Dette resulterte i forprosjektet og rapporten: Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter, som konkluderte med et behov for videre utvikling.

Forprosjektet ble initiert av Statens vegvesen i et samarbeid med blant annet Testarena Kongsberg By&Lab og SAMS Norway.

I utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft ønsker vi et bredt samarbeid på tvers av aktører innen det private, offentlig og akademia, og inviterer til oppstart av videre arbeid gjennom workshop.

Workshopen vil være en kombinasjon av gruppearbeid og diskusjon, presentasjon og diskusjon i plenum. Workshopen går over to halve dager fra 14. april til 15. april.

Dag 1: 14. april 12.00- 15.00

 • Velkommen – intro til arbeidsverktøy og prosess
 • Forventningsavklaring
 • Intro
  • Forprosjekt
  • Status
  • Mål og delmål
  • Rammer

Dag 2: 15. april 09.00-12.00

 • Velkommen- intro til arbeidsverktøy og prosess
 • Tanker og inntrykk fra dag 1
 • Data – hva finnes, som er tilgjengelig og som svarer ut
 • Deltagelse og forankring
 • Hva skjer videre

Forventing til deg:

 • Deltagelse i gruppearbeid

Hva du kan forvente tilbake:

 • Prosessledelse
 • Oppsummeringsrapport fra workshoper
 • Mulighet til påvirkning av resultat gjennom deltagelse og eierskap
 • Deltagelse i nybrottsarbeid knyttet til bærekraft
 • Tilgang til ferdig metodeverktøy

Meld deg på innen 9. april til:

Husk å oppgi navn, e-post, tlf og arbeidssted

Lenke til møte og informasjon rundt arbeidsverktøy vil bli tilsendt innen tirsdag 13. april.